Проекти на Областна администрация на Софийска област

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ на Областна администрация на Софийска област


 

„Храмът на родовата памет „Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ – с. Миланово, община Своге”

 

Untitled

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с регистрационен № на договора
24-10М1-39/21.04.2015 г. и наименование на проект „Храмът на родовата памет „Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ –
с. Миланово, община Своге”

Проектът се реализира от Областна администрация на Софийска Област като водеща организация, в партньорство с Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и POLARPERMACULTURESOLUTIONSAS Кралство Норвегия. Партньорството между държавни организации, с отговорности в сферата на културното наследство и регионалното развитие, ще добави стойност към местното съживяване и ще превърне обекта в средище на южната зона на ПП ”Врачански Балкан”. Това ще доведе до повишаване на ценностния контекст на природния парк, неговата привлекателност и стопанска ревитализация на базата на съхраненото природно и автентично културно наследство.

Проектът е с продължителност 13 месеца и е на стойност 617 519, 70 лева с ДДС.

Проектът цели консервация, реставрация и експозиция на Църквата „Св. Рождество Богородично”– с. Миланово, община Своге, стопанско съживяване в изостанал район на Природен парк „Врачански Балкан“, на базата на  съхранено природно и автентично културно наследство, чрез развитие на устойчиви партньорства. Храмът е паметник на културата с национално значение.

Целеви групи са местните хора, посетители и туристи в парка, представители на публични власти и ромския етнос, хора с интереси в сферата на културното наследство, включително от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

Предвидени са дейности по изготвяне и изпълнение на технически проекти за консервация, реставрация и експозиция на уникална, добре запазена, типична средновековна българска църква, датирана от 1492 г. Включени са дейности по документиране на материалната култура в района и провеждане на културен Фестивал на традициите и родовата памет, който да стане ежегоден. –Представители на ромския етнос ще бъдат  професионално обучени и включени в благоустроителни дейности по проекта. Ще има участие на ромска група в предвидения фестивал. На него ще участват и норвежки представители, които ще представят традиционна местна кухня и свързани с нея традиции. Предвидени са дейности за управление на проекта, информация и публичност, включително в Норвегия, осигурена от норвежкия партньор.