ОБЯВА

За отчуждаване на частни имоти за модернизация на път I-8 Калотина-СОП

Областен управител на Софийска област, на основание чл. 34а, ал. 3 изреч. последно от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, подробно описани в Решение № 55 на Министерския съвет от 28 януари 2016 година. 

Имотите – частна собственост, подлежащи на отчуждаване се намират на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г., републикански път I-8 (Е-80)  в участъка „Граница Република Сърбия – о.п. София – Запад“ е обявен за национален обект по реда на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията.

Финансирането на процедурата по отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.