Покана за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост в с. Пауново

Заповед Т-2/1.03.2016 г.