Областна администрация на Софийска област – стратегии

                                                                              

                                                                       СТРАТЕГИИ

 

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни фондове 2014-2020 г.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
Регионален съвет за развитие на Югозападен район за планиране Протоколи от заседанията на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район са публикувани на официалната интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следната връзка.
Регионален план за развитие на Югозападния район за планиране 2014-2020 г.   2007-2013 г.
Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г.
Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район 2011-2013 г.
Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалният план за развитие на Югозападния район 2007-2013 г.
Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г.   Актуализиран документ на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2005–2015 г.
Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2005-2015 г.

Междинен доклад – 2018 за изпълнението на областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2016

Междинна оценка – 2018 за изпълнението на областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2016 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г.

Доклад за мониторинг и оценка 2016-2017.

Актуализирана областна стратегия 2016-2020 2011 – 2015 г.
Годишен мониторингов доклад за 2011 г.

 

Областна стратегия за интеграция на ромите в Софийска област 2012 – 2020 г.

Доклад за напредъка по изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2015 година 

Инвестиционна програма на Софийска област 2014 – 2020 г.

 

Областна стратегия за безопасност на движението 2011 – 2020 г.

 

План за действие за периода 2012 – 2013 г.
Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област 2017 г.

2018 г.

2016 г.
Областна Програма „Заедно за здравето и сигурността на децата“ 2015 – 2018 г. 2010 – 2013 г.
Културен календар на Софийска област 2019 г

2018

2017 г.

2016 г.  
2015 г.
Стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията в Софийска област 2012 г.
Общи правила за подобряване работата на областните администрации
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област 2020-2022