Имоти, придобили статут на гора в ТП ДГС-Самоков

„На основание чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителна агенция по горите съобщава, че при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”са установени имоти, придобили характеристиките на гора.

„ПОЛЕС инженеринг” ООД, гр. София предоставя изготвен списък с имотите.

В 6-месечен срок от съобщаването на списъка е необходимо собствениците на изброените имоти да подадат декларация до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, ако желаят да ползват имота си като земеделска територия.

Списък на имотите придобили характеристиките на гора