ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обществена поръчка – открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи за обект: Църквата „Св. Рождество Богородично“,  с. Миланово, община Своге“
по проект
„Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ – с. Миланово, община Своге, по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

 

Покана за отваряне на ценови оферти

Обявление

Документация за участие в открита процедура

Образци към документацията

Решение

Решение 2

Приложение 2 – КСС

Технически документиzip

Разяснения/25.04.2016

Протокол №1/12.05.2016 г.

Протокол №2/31.05.2016 г.

Протокол №3/02.06.2016 г.

Протокол №4/07.06.2016 г.

Информация за сключен договор