ДНЕВЕН РЕД

на

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, насрочено на 07.06.2016 година /вторник/, от 11.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6, етаж 5, Заседателна зала

 1. Вземане на Решение по чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, чрез присъединяване на община Ботевград.
 2. Вземане на Решение до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите да продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.
 3. Други

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ

 1. На основание чл.198а, ал.2, ал.3, чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, приема решение за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, чрез присъединяване на община Ботевград.
 2. Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, приемарешение до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите да продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.

Документите са публикувани на следния ел.адрес:

http://www.sofoblast.government.bg/bg/авик/заседания/

 

Покана Кметове

 

Изх.№ 92.00-2/05.05.2016г.

С обратна разписка!

 

 

ДО                                                                               ДО

Г-ЖА СТОЯН ГАРЧЕВ                                            Г-Н ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН                             КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ                                                                  

 

ДО                                                                                    ДО

Г-Н РАДОСЛАВ АСЕНОВ                                         Г-Н АНГЕЛ ЖИЛАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ                                 КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

                                                           

ДО                                                                                   ДО

Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ                                              ВЛАДИМИР ДЖАМБАЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН                          КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ    

                

ДО                                                                                     ДО

Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ                                       Г-НДИМИТЪР ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН                     КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

ДО                                                                                          ДО

Г-Н КАЛОЯН ИЛИЕВ                                              Г-ЖА МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН                           КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

                                                                                            

ДО                                                                                 ДО

Г-Н ГЕНЧО ГЕРДАНОВ                                            Г-Н РАДОСТИН РАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА                 КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

 

 

ДО                                                                                   ДО 

Г-Н ТРАЙКО МЛАДЕНОВ                                    Г-ЖА ЦВЕТАНКА ЙОТИНА

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД                  КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 

ДО                                                                                ДО   

Г-Н АНГЕЛ ГЕРОВ                                                  Г-Н РУМЕН ГУНИНСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП                            КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ                                                                                            

                                                                                                                             

ДО                                                                               ДО

Г-Н ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ                               Г-Н ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ                       КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ       

 

ДО                                                                                 ДО   

Г-Н ВАСКО СТОИЛКОВ                                     Г-Н ПЕНЧО ГЕРОВ    

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА                     КМЕТ НА ОБЩИНА ЧАВДАР

 

ДО                                                                               ДО

Г-Н АЛЕКСИ КЕСЯКОВ                                       Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ                         КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 

П О К А Н А

Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите, във връзка чл.9, ал. 2 и чл.10 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Софияна 07.06.2016 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5, заседателна зала, при следния:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на Решение по чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, чрез присъединяване на община Ботевград.
 2. Вземане на Решение до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите да продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.
 3. Други

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 5, ал. 5 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и във връзка с чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителят на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. На основание чл. 5, ал. 6 от Правилника за дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

На основание чл. 11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация имате право да искате включване на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, съгласно срок и ред определени в чл. 11, ал.2 от Правилника.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,/п/

 

РОСИЦА ИВАНОВА

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия,

обслужвана от „В и К” ЕООД – София,

Областен управител на Софийска област

 

АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София

София – 1000, бул. „Витоша“ № 6, тел. 9301-829, факс: 988-14-15

         e-mail: avik@sofoblast.bg; www.sofoblast.government.bg

                    

 

Изх.№ 92.00-2/05.05.2016г.

С обратна разписка!

 

 

ДО

Г-Н НИКОЛА НИТОВ

УПРАВИТЕЛ

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ

БУЛ. ”РОЖЕН” № 15

ГР. СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИТОВ,

На 07.06.2016 г. /вторник/, от 11.00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5, заседателна зала ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. Каня Ви да вземете участие в заседанието, което ще бъде проведено при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Вземане на Решение по чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, чрез присъединяване на община Ботевград.
 2. Вземане на Решение до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите да продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.
 3. Други

 

 

С уважение,/п/  

РОСИЦА ИВАНОВА

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия,

обслужвана от „В и К” ЕООД – София,

Областен управител на Софийска област

 

 

АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД-София

София – 1000, бул. „Витоша“ № 6, тел. 9301-829, факс: 988-14-15

       e-mail: avik@sofoblast.bg; www.sofoblast.government.bg

                  

 

Изх.№ 92.00-2/05.05.2016г.

 

С обратна разписка!

 

 

ДО

 

Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

МИНИСТЪР

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

гр. София, 1000

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19

 

 

ДО

 

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София

бул. ‘’Мария Луиза’’ №22

 

 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

 

На основание чл. 198е, ал.4 от Закон за водите, във връзка с чл.5, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, моля за Вашето съгласуване и предоставяне на мандат за представяне позицията на държавата, съобразно компетенциите Ви, относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация’’– ЕООД София, насрочено на 07.06.2016г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5 заседателна зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на Решение по чл.198а от Закона за водите, за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, чрез присъединяване на община Ботевград.
 2. Вземане на Решение до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите да продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.
 3. Други

 

 

 

 

 

С уважение,/п/

 

РОСИЦА ИВАНОВА

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия,

обслужвана от „В и К” ЕООД – София,

Областен управител на Софийска област