Обявление за издадено разрешение за строеж

Областният управител на Софийска област, на основание чл.150, ал.3, във връзка с чл.149, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1/15.04.2016 г. за строеж „Нов резервоар за съхранение на сярна киселина и реконструкция на част от вътрешнозаводска железопътна линия”вПИ № 100 по одобрения кадастрален план на територията на ЮНИОН МИНИЕР ПИРДОП МЕД, в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп и в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област. Строежът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „к” от ЗУТ и чл. 2, ал. 10 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обявяването му в Държавен вестник, чрез Областния управител на Софийска област.