Списък на имотите, придобили характеристики на гора в ТП „Държавно ловно стопанство Етрополе”

На основание чл. 83 от Закона за горите, Изпълнителна агенция по горите съобщава, че е изготвен списък на имотите, придобили характеристики на гора от „СИЛВА 2003” ООД, при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно ловно стопанство Етрополе”.

В 6-месечен срок от съобщаването на списъка е необходимо собствениците на изброените имоти да подадат декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, ако желаят да ползват имота си като земеделска територия.

Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите