Комисията по регионално развитие разисква критериите за кандидатстване с проекти във водния сектор

Критериите за подбор на проекти за кандидатстване във водния сектор бяха обсъдени на днешното заседание на Комисията по регионално развитие към Областния управител на Софийска област. То бе открито от Заместник областният управител г-н Николай Николов и Главният секретар на Областната администрация г-жа Мая Цанова, които след приветствията си, дадоха думата на г-н Милен Димитров, общински съветник от ОбС-Костинброд.

REGION 1111

В екзпозето си г-н Димитров представи пред членовете на комисията оперативните програми, по които ще се финансират съответните проекти, а именно ОП „Развитие на селските райони” и ОП „Околна среда”. Той очерта и разликите във възможностите, които двата финансови инструмента дават на общините при кандидатстване, както и какви специфики трябва да се имат предвид при изготвянето на проектните предложения.

Г-н Димитров изтъкна, че за да се използва ОПОС като финансов инструмент, задължително условие е да има единна обособена ВиК територия за съответната област иконсолидиран ВиК оператор. На второ място трябва да се направи регионално прединвестиционно проучване (РПИП). То представлява анализ на състоянието на ВиК сектора и планиране на неговото развитие на областно ниво. По този начин се задават мероприята, които трябва да се изпълнят за даден регион. Изготвянето на самия РПИП се възлага от МРРБ. РПИП е задължително условиe, даващо възможност на ВиК оператора да кандидатства с проекти по ОПОС. От днес Софийска област вече отговаря на това условие, след присъединяването на община Ботевград към Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София.

В дискусия членовете на комисията, сред които кметовеи представители на общините Драгоман, Долна баня, Пирдоп и Сливница, обсъдиха въпроса с проектите за водния сектор в малките общини и възможността в новия програмен период да бъдат финансирани вече изготвени такива.

След изнесаната информация и направените коментари, Комисията по регионално развитие прие решение, чрез Областния управител, да бъде уведомено МРРБ, че Софийска област отговаря на изискванията за възлагане изготвянето на РПИП, предвид наличието на единна обособена територия на АВиК. Следващото решение бе членовете на комисията да се запознаят с предложените критерии и след анализ, те да бъдат конкретизирани и утвърдени окончателно.

Заседанието премина към разглеждане на втората точка от дневния ред, включваща информация за съхраняваните препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в Софийска област. Беше представен доклад за наличните пестициди, съхранявани на различни места в областта и бяха коментирани възможностите за тяхното обезвреждане с цел предотвратяване на екологично замърсяване. Отбелязано бе, че този проблем ще става все по-наболял и в продължение на десетки години е подценяван поради липса на свободен финансов ресурс. Към настоящия момент тези опасни отпадъци единственно се съхраняват и разходите по това съхранение най-вероятно вече достигат разходите, които биха били направени за тяхното обезвреждане. В този ред на мисли членовете на комисията решиха да бъдат проучени и възможностите за кандидатстване пред ПУДООС.