Съобщение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65, чл. 66, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение на Народното събрание от 29.07.2016 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г., Указ №279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум, обн. ДВ, бр. 65/19.08.2016 г. и решение №3427-ПВР/НР на Централната избирателна комисия относно назначаване на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6 ноември 2016 г., Областният управител на Софийска област ще проведе консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област, с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание.

Консултациите ще се проведат на 01.09.2016 г. (четвъртък) от 14.30 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5, заседателна зала.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

  1. писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към изборните книжа);
  2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;
  3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3 от Решение №3427-ПВР/НР на ЦИК, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Приложение: № 7-ПВР/НР – Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

 

 

Хронограма за изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката