Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

RISK 33Областен съвет за намаляване на риска от бедствия беше учреден днес в Областната администрация на Софийска област. Неговата цел ще бъде да подпомага единната национална политика в областта на превенцията и овладяването на кризисни ситуации.

Учредителното заседание беше водено от Областния управител г-жа Росица Иванова, която е и председател на Съвета. След приветствието си към членовете, г-жа Иванова представи основните моменти от новите законови разпоредби, уреждащи работата на Съвета и налагащи необходимостта от неговото създаване и Заповедта за утвърждаване състава на съвета, който включва ръководители или представители на всички институции и структури, отговарящи за критичната инфраструктура и опазването на живота и здравето на населението, както и на общините на територията на Софийска област.  

Заседанието продължи с презентация, изнесена от г-жа Галя Зафирова от РД ПБЗН-София, която запозна членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия с промените в Закона за защита при бедствия, касаещи работата на областната и общинските администрации в това отношение. От представеното стана ясно, че Законът налага изготвянето на Национални, Областни и Общински стратегии и програми за намаляване риска от бедствия. Програмите за намаляване риска от бедствия трябва да съдържат оперативни цели, както и конкретни дейности за реализирането им, в рамките на тяхното изпълнение ежегодно трябва да бъдат приемани годишни планове, като всички те се изисква да бъдат разработени както на общинско, така и на областно ниво. Плановете ще бъдат актуализирани на всеки 5 години или при промяна на законодателството.

RISK 11

Г-жа Зафирова представи и новите задължения, които произтичат за Областния управител и кметовете на населени места от приетите промени в Закона за защита при бедствия. Сред основните им задължения са да организират, планират и координират дейностите на всички институции, имащи отношение към дадена бедствена ситуация на местно и регионално ниво, както и разработването на плановете и програмите за ограничаване на рисковете от такива кризи. Ще бъдат създадени и общински съвети за защита при бедствия.

В рамките на кратка дискусия, кметовете на общини от Софийска област, които участваха в днешното заседание, поискаха разяснения по отношение на реда, по който в закона е предвидено да бъдат отпускани средства от националния бюджет за справяне с щетите при евентуални бедствия.

RISK 22

Заседанието продължи с анализ на дейността на РД ПБЗН-София за периода 1.05.2016-27.09.2016 г., представен от г-н Георги Иванов – началник група Оперативен център към РД ПБЗН-София. Според данните от анализа, най-големият брой инциденти в периода е този на битовите пожари, следвани от паленето на стърнища, предизвикващи пожари без преки материални щети. Към поделенията на РД ПБЗН в областта са подадени общо 41 лъжливи сигнала за инциденти, от които обаче 40 са добронамерени. Иванов информира членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за по-тежките произшествия, по които е работено в отчетения период. Сред тях са наводнения, пожари, злополука. Основните изводи от доклада посочват малък брой битови и горски пожари, но наличие на много пожари, причинени след запалване на стърнища.  

Заседанието приключи с припомнянето на някои от изискванията, на които трябва да отговарят служителите по ОМП на местно ниво, помещенията за работа на дежурните и други технически елементи от работата в тази област.