ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ

Документация

Методика за оценка

Обява по чл. 20 ал. 3 по ЗОП

Обява АОП

Проект на договор

Техническа спецификация

Технически задания

Протокол 1 от 14.09.2017

Протокол 2 от 27.09.2017

Протокол 3 от 12.10.2017


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Списък на документите

Приложение 2: Представяне на участника

Проложение 3: Приемане на условията в проектодоговора

Приложение 4: Техническо предложение

Проложение 5: Ценово предложение

Приложение 6: Списък услуги

Приложение 7: Списък на техническите лица

Приложение 8: Липса на обстоятелства по чл. 54.3-5

Приложение 9: Липса на обстоятелства по чл. 54. 1-2-7

Приложение 10: Участие на подизпълнител

Приложение 11: Декларация подизпълнител

Приложение 12: ЗИФО

Приложение 13: Декларация за валидност на офертата

Приложение 14: Списък на лицата по чл. 54 ал. 2

Приложение 15: Декларация за свързани лица