ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнители  – лицензирани оценители на недвижими имоти, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на Камара на независимите оценители в България, на които да бъде възложено изготвянето на пазарни оценки за определяне справедлива пазарна стойност на недвижими имоти – частна държавна собственост, във връзка с изпълнение на приоритетен инвестиционен проект „Ваканционно – развлекателен комплекс „Света София“, община Елин Пелин, Софийска област…

Вижте пълният текст на Поканата