ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БУЛ. „ВИТОША“ 4

УТВЪРДИЛ:/п/
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция отправя настоящата

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4

 1. Пълно описание:Ремонт на покрив на сграда (клуб – ресторант), предоставена за управление на Областен управител на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4.“
 2. Количествена сметка:
 • Приложение № 1 – Количествена сметка на ремонт на покрив на сграда (клуб – ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 4.
 1. Технически изисквания:
  • Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежите от Първа група, Трета категория съгласно чл. 5, ал. 6. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
  • Участниците да предоставят копие на застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ.
  • Строителните материали, използвани в строително ремонтните дейности, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, публикувана в ДВ, бр. 14/2015 г. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба. Доставените материали се придружават със сертификат (удостоверение) за качество.
  • Количествата на изпълнените СРР да бъдат доказвани от строителя чрез съответните измервания, количествени сметки и необходими документи, съгласно действащата нормативна база в Република България.
  • При окончателното приключване на СРР строителната площадка трябва да бъде почистена.
 2. Място на изпълнение: гр. София, бул. „Витоша“ № 4, сграда (клуб-ресторант).
 3. Прогнозна стойност – до 25 000.00 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС.
 4. Гаранционен срок на изпълнени СРР – не по малко от 5 /пет/ години от датата на приключване на СРР.
 5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни.
 6. Критерий за избор – “икономически най-изгодна оферта”.
  • Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка:
 • Предложена цена в български лева с ДДС. Теглови коефициент – Ц = 40;
 • Гаранционен срок за извършените СМР. Теглови коефициент – Г = 40;
 • Срок за изпълнение. Теглови коефициент – С = 20.
 1. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се оценяват съобразно критериите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка.
ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Ki ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ: Ai ПРИЕСЪЕДИНЕН БРОЙ ТОЧКИ: Bi
K1: предложена цена в български лева с ДДС А1 = 40 B1 = Цминпр
К2: гаранционен срок за извършените СРР А2 = 40 В2 = Гпрмакс
К3: срок за изпълнение А3 = 20 В3 = Сминпр

ЛЕГЕНДА:

Кi – критерий за оценка на предложенията;

Ai – тежест на критерия;

Bi – присъден брой точки;

Цпр; Спр; Гпр – предложения на кандидата;

Цмин; Смин – минимално предложение на участниците в процедурата;

Гмакс – максимално предложение на участниците в процедурата;

 За всеки критерий се дават от 1 до 100 точки по следната формула: Ki = Ai x Bi. Стойностите на всеки от посочените показатели се получават по следния начин:

                   К1 – предложена цена в български лева с ДДС – представлява съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към предлаганата цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 40.

                   К2 – гаранционен срок за извършените СРР – представлява съотношението между предложения гаранционен срок на всеки един от участниците в процедурата към максималния гаранционен срок, предложен от участник в процедурата, умножено с теглови коефициент – 40.

                   К3 – срок за изпълнение – представлява съотношението между минималния предложен срок за изпълнение към предложения от участника срок за изпълнение, умножено с тегловен коефициент – 20.

                   Комисията класира участниците на база комплексна оценка, получена като сбор от стойностите на съответните оценки: К комплесна оценка= K1+K2+K3.

                   За оценка на офертите комисията прилага формулите в таблицата. На първо място се класира участникът, получил най- висока комплексна оценка.

                   При равенство на комплексната оценка, на първо място се класира участникът с най- висока стойност по К1.

Максималната комплексна оценка е 100 точки.

 1. Срок за изпълнение – не по-късно от 60 /шестдесет/ дни от датата на подписване на договор.
 2. Условия и начин на плащане – чрез банков превод от Областна администрация на Софийска област по сметка на Изпълнителя, с отложено плащане до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписването на двустранен акт (Образец №19) за приемане на изпълнените СРР и представена валидна данъчна фактура.

Всяка оферта – подписана и подпечата, следва да съдържа следните реквизити:

 • Ценово предложение – обща стойност за изпълнение, с приложени съответни Количествено-стойностни сметки без включен ДДС, съответстващи на приложената количествена сметка (Приложение №1);
 • Гаранционен срок за извършените СРР;
 • Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни;
 • Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес (ако има такъв);
 • Доказателства за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17.00 часа на 30.11.2017 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 или на електронната поща на Областна администрация на Софийска област: sofoblast@government.bg, с препоръчителен предмет: „Оферта за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант)“.

Лице за контакти: Иван Янчев – сл. тел.: 02 9301 840.

Приложения:

 1. Количествена сметка – Приложение № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВИДОВЕ СРР М-ка К-во
1. Изнасяне на отпадъци до 300м и височина до 10м – ръчно м3 15
2. Почистване и обработка на метална конструкция м2 27
3. Демонтаж хидроизолация по покрив на клуб-ресторанта м2 232
4. Извозване на отпадъци до 3.5т и до 20км. и вкл. такса сметище курс 4
5. Пренос на материали до 300м – ръчно м3 15
6. Битумен грунд под-съоръжения и др. м2 464
7. Направа на хидроизолация – 4.0 кг по покрив на клуб-ресторанта и други м2 205
8. Направа на хидроизолация – 4.5 кг с посипка по покрив на клуб-ресторанта и други м2 205
9. Кантиране м 450
10. Обшивка улами и поли с поцинкована ламарина 0.5мм с прахово боядисване м 50
11. Демонтаж на ламарини, стъкла и други м2 50
12. Монтаж на нова светлопропусклива покривна конструкция м2 50
13. Други непредвидени разходи 10%