Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител

Прочети повече...