Проведе се заседание на Областния съвет за развитие на Софийска област

Кметове, председатели на Общински съвети, представители на синдикалните и браншовите организации, участваха в заседанието на Областния съвет за развитие (ОСР) на Софийска област, който се проведе днес.

Заседанието беше водено от Заместник областния управител г-жа Галя Георгиева, която приветства присъстващите и подложи Дневния ред на гласуване. След направени допълнения към него, той беше приет и заседанието премина към Представяне на Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г. Докладът представи г-жа Мила Пашова – Областен координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ – Агенция за социално подпомагане. Тя обобщи социалните услуги, които се предоставят в Софийска област, като акцентира върху добрите практики и нуждите от разкриването на нови услуги по места. След като беше обсъден, Мониторинговият доклад беше приет от членовете на ОСР.

На следващо място г-жа Венцислава Асенова – главен експерт в отдел РРУТ в Областната администрация, представи напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Софийска област. Равносметката към момента е, че в Софийска област са издадени 52 разрешения за строеж, в експлоатация са въведени 34 сгради, а в 18 продължава изпълнението на строително-монтажни работи. За 9 сгради все още се провеждат процедури по избор на изпълнител. Стойността на сключените към момента договори е 45 626 854,08 лв. с ДДС. Общата прогнозна стойност на усвоените средства към края на 2018 година е 53 239 849,77 лв. с ДДС. От общо 61 сключени договори за целево финансиране по програмата за Софийска област, най-много има в община Самоков – 17, следва община Ботевград с 12 и община Етрополе с 8. 

На заседанието беше поканена и г-жа Анна Генчева – управител на Областен информационен център София, която представи накратко Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2017 г. и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Г-жа Генчева запозна кметовете и с предстоящите възможности за финансиране на проекти на общините по програмите на Европейския съюз.

В края на заседанието, в точка Други, кметът на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов представи на колегите си Пътната карта за 2017-2018 година за новите подходи в регионалната политика на страната от Съвета по регионална политика, проведен на 17 ноември. Втората му презентация бе посветена на програмата и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС от компетенциите на МРРБ.