Данъчно осигурителна кампания 2018 г.

От 1 януари 2018 г. стартира кампанията на Националната агенция за приходите за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през 2018г.

Електронната услуга за деклариране доходите на физическите лица започна работа в полунощ на Нова година и вече има подадени декларации по електронен път. През 2018г. сe запази възможността физическите лица да подават годишните си данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за доходи получени през 2017г., по електронен път и на хартия. Формуляри на декларациите и приложенията към тях са налични във всички офиси на НАП.

Физическите лица, включително и едноличните търговци, които подадат ГДД за 2017г. по електронен път в срок до 31 януари 2018г. и внесат дължимия данък в този срок, ползват 5 на сто отстъпка от дължимия за довнасяне данък но не повече от 500 лв.

Задължително условие за ползване на тази отстъпка е към момента на подаване на годишната данъчна декларация, лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Остават 13 дни за ползването на отстъпката.

Ползването на всички данъчни облекчения е свързано с изискването лицето да няма изискуеми задължения.

Подаването на декларации от физическите лица по електронен път се извършва с ползване на персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис.

ПИК се издава безплатно във всички офиси на НАП, като с него лицата могат да получават данъчна и осигурителна информация и да ползват електронните услуги на НАП. Съветът на НАП към всички клиенти които имат намерение да ползват 5 % отстъпка за ранно деклариране и плащане както и другите данъчни облекчения е първо да проверят в данъчно-осигурителната си сметка в сайта на НАП за наличие на задължения, с цел да се избегне риска отстъпката или облекчението да им бъдат отказани. Най-лесно тази проверка се извършва с издаден ПИК от НАП.

За първи път през тази година се ползва и новото данъчно облекчениe за извършени безкасови плащания. То се ползва, при условие че 100 % от паричните доходи на лицето през годината са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето възлизат на 80 % и повече от тези доходи. Данъчното облекчение е в размер 1 % от дължимия за годината данък и не може да превишава 500 лв. За ползването на това данъчно облекчение не се изискват допълнителни документи.

С промяна в ЗДДФЛ е създадена възможност за доброволно деклариране на получени необлагаеми по закона доходи, които се декларират в ново приложение № 13 към годишната данъчна декларация.

От 1 януари 2018г. справката по чл.73 от ЗДДФЛ, подавана от платците на доходи за изплатени суми на физически лица, различни от тези по трудови правоотношения се подава вече до 15 март, а не както до сега към 30 април.

От началото на месец февруари НАП въвежда в експлоатация виртуални и физически ПОС терминални устройства (или ПОС терминал) в офисите на НАП. Това са устройства за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти. Голямата промяна идва от това, че с новите ПОС терминали сметката на НАП, по която се плащат задълженията се заверява за минута. Това ще елиминира всички случаи на допълнително начисляване на стотинки лихва, заради късно пристигнал превод. Второто голямо предимство е, че за клиентите на НАП плащането чрез ПОС терминал ще е напълно безплатно (без удържането на такси).

Припомняме, че и през тази година данъчно задължените лица ще могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92, ал.1 от ЗКПО. Това се извършва с подаване на еднократна коригираща декларация в срок до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Необходимо е да се подчертае че от 1 януари 2018г. всички данъчни декларации по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане се подават само по електронен път.

Важно е да се знае че от тази година годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените юридически лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Те ще подават само декларация в Агенция по вписванията до 31 март с която ще декларират че не са извършвали дейност, като същата ще се публикува в търговския регистър, но няма да се заплаща такса.

Тези разпоредби се прилагат и за юридическите лица, които през 2017 не са осъществявали дейност.

Считано от 1 януари 2018г. всички данъчно задължени лица регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност следва да подават месечните справки-декларации по ДДС и отчетните регистри само по електронен път.

От началото на 2018г. минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 510 лв., а за лицата регистрирани като земеделски стопани – 350 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход се запазва на 2 600 лева.

От 1 януари лицата които са трайно безработни и сами внасят здравноосигурителните си вноски следва да внасят в месечен размер – 20,40 лв. Срокът за внасяне се запазва – до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.

Валя Крумова
Директор офис за обслужване София област
ТД на НАП София