ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изготвяне на Техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, „Кафене“

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № Т-2/23.01.2018 г. на

Прочети повече...