ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изготвяне на Техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“

УТВЪРДИЛ: /п/

ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област

Областният управител на Софийска, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изготвяне на  Техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“, находящ се в землищата на с. Огняново и с. Голема Раковица, община Елин Пелин, Софийска област

I ПРЕДМЕТ НА ПОКАНАТА.

 1. Предмет на поканата: Изготвяне на техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“, находящ се в землищата на с. Огняново и с. Голема Раковица, община Елин Пелин, Софийска област

 2. Обект на поканата: Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

II ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАНАТА.

 1. Оферентите се задължават да проучат на място състоянието на язовира.
 2. Оферентите следва да притежават образователна и професионална компетентност за изготвянето на техническа експертиза.
 3. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет дни/.
 4. Критерий за избор: „Най-ниска предложена цена“.
  III ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ.
 1. Попълнена оферта.

Всяка оферта, подписана и подпечата, следва да съдържа следните реквизити:

 • Техническа експертиза;
 • Срок на валидност на офертата – не по-малко от 60 /шестдесет дни/;
 • Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес (ако има такъв);
 • Писмени доказателства, удостоверяващи образователната и професионална компетентност на експерта/ експертите, извършил техническата експертиза;
 • Срок за изготвяне на техническата експертиза

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 24.01.2018г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6, с предмет:Извършване на техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“.

Лице за контакти: Дарина Камбурова – Директор на Дирекция „АКРРДС“, тел: 02/ 930  18 31;