Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, „Кафене“

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № Т-2/23.01.2018 г. на Областен управител на Софийска област

Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафене”, с полезна площ от 25.00 кв.м., находящ се в гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 5, съгласно Акт за публична държавна собственост № 08812/18.02.2015г. утвърден от Областният управител на област София, за срок от 3 /три/ години.

  1. Предназначение на имота: „Кафене”;
  2. Начална месечна наемна цена: 191.00 /сто деветдесет и един /лева без ДДС;
  3. Цена на тръжната документация: 50.00 /петдесет/ лева без ДДС;
  4. Размера на гаранционния депозит: 191.00 /сто деветдесет и един / лева.
  1. Право на участие в търга имат всички български физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.

II.Търгът ще се проведе при следните условия:

Търгът да се проведе на 26.02.2018г. от 10:00 ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители, в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша“, № 6, ет.5 в Гербова зала.

Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 3, стая № 224 от 24.01.2018 г. до 23.02.2018 г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден.

Оглед на имота ще се извършва от 24.01.2018 г. до 23.02.2018 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството на Областна администрация на Софийска област.

Срок за подаване на заявления за участие в търга – всеки работен ден от 24.01.2018г. до 23.02.2018г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в административната сграда на Областна администрация на Софийска област, находяща се в гр. София, бул. „Витоша” № 6, ет. 5, стая № 516 – деловодство.

Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най- късно до 23.02.2018 г.

Телефон за контакт: 02/9301840