Одобрена беше областна здравна карта на Софийска област за 2018 г., която ще бъде представена на министъра на здравеопазването

На заседание, ръководено от заместник- областния управител Галя Георгиева, беше одобрен проектът на здравна карта на Софийска област, представен от Комисията за изработване на областна здравна карта на Софийска област. Одобрената областна здравна карта трябва да стане част от Националната здравна карта.

При представянето на проекта беше отбелязано, че здравната карта на Софийска област се базира на анализ на демографския и здравен статус на населението, както и анализ на  функционирането на здравната мрежа на Софийска област в момента.

Целта на областната здравната карта е да се определи необходимостта от лечебни заведения и да се осигури достъп на населението от областта до тях.

Като един от проблемите за областта беше посочен концентрацията на медицинска помощ в големите заведения, което от своя страна води до забавяне на лечебната помощ. Също така има медицински специалности, за които няма специалисти.

От изложението на Комисията стана ясно, че населението на Софийска област е 234185 души към 31.12.2016 като спрямо 2015 г., е намаляло с 1%.   Като цяло естественият прираст остава с отрицателен знак, макар и да има има леко покачване по този показател. Раждаемостта в областта е под средната за страната, а смъртността е по- висока, в сравнение с тази в страната. Водещи са заболяванията на дихателната система, следвани от болести на кръвообращението.

Заболеваемостта се повишава в сравнение с 2015 г., но  регистрираните злокачествени заболявания намаляват.

Като рискови фактори за здравето на населението в съответните населени места на Софийска област, в Комисията посочи медодобивът и емисионният шум от магистралите.

Беше акцентирано, че идеята на областната здравна карта е да отрази нуждите на населението от здравно лечение. Беше отбелязано, че с доболнична помощ населението е осигурено, поставен беше акцент върху профилактиката.

С областната здравна карта се предлага на МЗ и да бъдат увеличени леглата в интензивно и хирургично отделение на болница „Св. Ана“, тъй като тя обслужва пациенти не само от Софийска област.