Списък на кадастралните единици по чл. 83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 01.03.1991г. в ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, горскостопански участък „Боровец“

СПИСЪК ГОРИ