Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ”, дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с площ от 253 кв.м по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 4, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект за обществено хранене,

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта във връзка с проучване за определяне на изпълнител за следгаранционно техническо обслужване на телефонни постове и телефонна инсталация в сградата на Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Областна администрация на Софийска област обявява процедура за мобилност за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ , отдел „Регионално развитие и устройство на територията” в Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Прочети повече...