Процедура за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафене”