Процедура за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул.“ Витоша“ №4, ет.3