Покана за представяне на оферта във връзка с определянето на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект, във фаза „технически проект” за привеждане в годно експлоатационно състояние на яз. Огняново