Покана за представяне на оферта във връзка с извършване на геодезическо заснемане на съществуващи сгради – частна държавна собственост, в ПИ № 955 по действащия кадастрален план на в.з. Лозята, с. Трудовец, община Ботевград, с цел установяване на действителната застроена / разгъната застроена площ и етажност на същите