ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Линк към електронните административни услуги предоставяни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

 

• Държавна собственост

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
2529 Позволително за ползване на лечебните растения

• Правни и административно-технически услуги
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

• Регионално развитие и териториално устройство
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост.

• Списък с услуги – предоставяни от всички администрации
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)