Покана за представяне на оферта във връзка с определянето на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на недвижим имот