Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9 с площ от 365 кв. м по действащите КККР на гр. Самоков, община Самоков

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ XV-156 с площ от 966 кв. м в кв. 4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Безден – в. з. “Бистрица”, община Костинброд

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5805 с площ от 2337 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5804 с площ от 927 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а

Прочети повече...