Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.2817.5805 с площ от 2337 кв. м по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. София, район „Връбница“, ул. „15-та“ №9-а