Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ XV-156 с площ от 966 кв. м в кв. 4 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Безден – в. з. “Бистрица”, община Костинброд