Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9 с площ от 365 кв. м по действащите КККР на гр. Самоков, община Самоков