Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие предложи промяна в Закона за насърчаване на заетостта

На заседание на  Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област, ръководено от заместник-областният управител Галя Георгиева беше взето решение да се предложи промяна в Закона за насърчаване на заетостта, свързана с провеждането на проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Предложено беше проучването да се извършва веднъж годишно в по-активен период за работодателите, през месеците април – май. Според сега действащия закон проучванията се провеждат два пъти годишно – февруари-март и август-септември.

По време на заседанието беше обсъдена и съгласувана обобщена информация за резултатите и изводите от проведеното през месец август 2018 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в Софийска област. от презентацията стана ясно, че от Софийска област са 121 работодатели, от които 66 бр. от задължителния списък на Агенцията по заетостта, в това число 55 бр. са заменени с работодатели от същите икономически дейности и бр. численост на персонала. 78 % от работодателите от извадката са попълнили анкетата, което дава основание да се твърди, че проучването е представително.

Комисията реши още проучването на потребностите от работна сила в Софийска област да бъде популяризирано чрез медиите