Отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на обект: „Път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков” от км. 2+156.66 до км. 4+740.11, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на село Драгушиново и град Самоков

Заповед отчуждаване по чл. 34а, ал. 2 от ЗДС

Обявление по чл. 34а, ал. 3 от ЗДС

Приложение към Заповед №ОА-417/21.12.2018 г.