Обществена поръчка за избор на медицински център за провеждане на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в Областна администрация на Софийска област

ОБЯВА АОП

Информация за публикувана в профил ва купувача обява

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 1 – списък на документите

Приложение № 2 – представяне на участника

Приложение № 3 – Приемане на условията с проекто-договора

Приложение № 4 – техническо предложение

Приложение № 5 – ценово предложение

Приложение № 6 – сходни услуги

Приложение № 7 – медицински лица

Приложение № 8 – чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществени поръчки

Приложение № 9 – по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от Закона за обществени поръчки

Приложение № 10 – декларация за подизпълнител

Приложение № 11 – декларация от подизпълнител

Приложение № 12 – чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР

Приложение № 13 – за срок на валидност на офертата

Приложение № 14 – списък на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП

Приложение № 15 – чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, §2, т. 45 от ДР на ЗОП и чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ

Приложение № 16 – Проект на договор

Техническа спецификация