Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 309 (триста и девет) с площ 16,70 (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., разположен на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, за срок от 3 /три/ години