Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет № 622 (шестстотин двадесет и две) с площ 14,33 (четиринадесет цяло тридесет и три стотни) кв.м., разположен на VI етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6, за срок от 3 /три/ години