Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафене”, с полезна площ от 25.00 кв.м, находящ се в гр. София, бул. “Витоша” № 8, ет. 5, за срок от 3 /три/ години