Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжността старши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“