Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – представляващ публична държавна собственост: реално обособена площ от 120 кв. м. от Сграда № 5 (склад) с обща площ 501,45 кв. м., съставляващ част от обект „Складов район“, находящ се в имот с номер 000107 в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: имот №1683, с площ от 1 675 кв. м, включен в УПИ I-1683 – За ДП „Антрацитни мини“ в квартал 100 по подробния устройствен план на гр. Своге

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АПДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на област София/, представляващ Кабинет 622, с площ от 14,33 кв.м. на шести етаж на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, район „Триадица”

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на Област София/, представляващ Кабинет 621 , с площ от 11,11 на шести етаж на административна сграда, находящ се в гр. София, район „Триадица”

Прочети повече...