Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АПДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на област София/, представляващ Кабинет 622, с площ от 14,33 кв.м. на шести етаж на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, район „Триадица”