Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот съставляващ част от обект „Складов район“, в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман