РЕГИСТЪР – КОНПИ 2018 г

                                     Р Е Г И С Т Ъ Р            
                                                                                               НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ              
                                                                                       ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО              
вх.№ Име, презиме и фамилия Длъжност в администрацията дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 забележка Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II интереси Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4, за имущество и интереси
1 Елена Симеонова Вардарова Директор дирекция АПОФУС 4/25/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
2           напуснала да да да
3 Ваня Костадинова Иванова Главен специалист – ВО 4/25/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
4           напуснала да да да
5           напуснала не не не
6 Калин Антонов Василев Главен експерт 4/25/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
7           напуснал да да да
8 Женя Иванова Иванова Старши експерт 4/25/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
9 Стоян Георгиев Клисуранов Старши експерт 4/25/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
10           напуснала да да да
11 Даниела Анелинова Синабова Старши експерт 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
12 Цветомира Иванова Асенова Старши експерт 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
13 Чавдар Руменов Миронов Главен специалист 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
14           напуснал да да да
15 Цветелина Иванова Бельовска Началник отдел ДСДФ 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
16 Мая Николаева Велкова-Нелчинова Началник отдел РРУТ 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
17 Моника Павлова Андреева Главен експерт 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
18 Десислава Михайлова Добчева Старши експерт 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
19 Кристина Василева Кадийска – Пашова Старши експерт 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
20 Драгомир Александров Попов Старши експерт 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
21 Анна Стаменова Сандова Главен специалист 4/26/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
22       да  не е възникнала промяна   не не не
23 Борислав Любенов Калаузки Старши експерт 4/27/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
24       да  не е възникнала промяна напуснала да да да
25 Албена Иванова Василева Главен специалист 4/27/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
26       да  не е възникнала промяна напуснала да да да
27 Мими Георгиева Минева Главен експерт 4/27/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
28       да  не е възникнала промяна напуснала да да да
29       да  не е възникнала промяна напуснал да да да
30       да  не е възникнала промяна напуснал да да да
31 Стела Василева Попова Главен специалист 4/27/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
32 Цветелина Красимирова Найденова Старши експерт 5/9/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
33 Десислава Кръстева Вълчева Старши експерт 5/14/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
34 Иван Йорданов Зашев Главен юрисконсулт 6/5/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
35 Радина Христова Цветкова Старши юрисконсулт   да  не е възникнала промяна   не не не
36 Йордан Йорданов Миланов Младши експерт 6/28/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
37 Десислава Георгиева Сухарева Старши експерт 7/30/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
38 Даниела Йорданова Арбова-Костадинова Главен експерт 7/18/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
39       да  не е възникнала промяна напуснал да да да
40       да  не е възникнала промяна напуснал да да да
41 Таня Богданова Бонева Старши експерт 8/28/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
42 Мариета Петрова Владимирова Главен специалист  9/4/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
43 Теодора Валентинова Ташева Началник отдел КАК 11/29/2018 да  не е възникнала промяна   да да да
44           напуснал      
45           напуснал      
46           напуснал