НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАН

Във връзка с Решение на Четиридесет и петото Народно събрание на
Република България за налагане на мораториум върху определени действия
на държавните органи, прието на 22 април 2021 година, Областната
администрация на Софийска област спира извършването на разпоредителни
сделки с движимо и недвижимо имущество, както и провеждане на конкурси
за назначения в областната администрация, за срока на мораториума.