Областна администрация на Софийска област успешно приключи процеса по внедряването на модела CAF 2020

С цел осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството в публичния сектор и най-добрите европейски практики, Областна администрация на Софийска област успешно внедри модела „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework).

Основната цел на проекта „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“ е да подобри ефективността и качеството на работа в администрациите, като ги запознае в дълбочина с модела на CAF, подпомогне внедряването му в администрациите  в страната и развие Националния ресурсен център по CAF в Института за публична администрация.

Общата рамка за оценка е инструмент за Цялостно управление на качеството, разработен за публичния сектор, вдъхновен от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM®). CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на организацията. 

Институциите, които започват да прилагат CAF, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на тяхното изпълнение и желаят да въведат културата на организационно съвършенство. Ефективното прилагане на модела CAF ще доведе до развитие на този вид култура и мислене в рамките на организацията.

Водена от тези мотиви, Областна администрация на Софийска област подписа споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с безвъзмездната финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С въвеждането на модела CAF в Областна администрация на Софийска област се обединяват усилията на ръководството и служителите. Със заповед на Областния управител на Софийска област бе сформиран вътрешен екип за самооценка на администрацията, който успешно премина две специализирани обучения по въвеждане на модела. Изготвен бе План за комуникация на Областна администрация на Софийска област за „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF)“. Самооценката бе извършена в периода февруари – март 2021 г., след което бе изготвен доклад, който диагностира организацията.  Докладът включва 147 силни страни и 52 области за подобрение. Дефинирани са 54 мерки за подобрение, които дават насоки за подобрение на дейността на организацията. Благодарение на доклада и набелязаните мерки за подобрение през месец юли 2021 г. бе изготвен план, изпълнението на който ще подобри дейността на администрацията. С финализирането на Доклада за самооценка и изготвянето на Плана с мерки за подобрение, процесът по внедряване на CAF в Областна администрация на Софийска област бе приключен. Започна изпълнението на Плана за подобрение, като очакванията са, че прилагането на модела CAF ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.