ОИЦ-СОФИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

На 24 ноември 2021 г. (сряда) от 10:00 ч. екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) ще проведе онлайн информационна среща на тема „Представяне на проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027“.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни.

В рамките на събитието експертите ще представят: описание на целите на политиката, формулираните в документа приоритети за финансиране въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 и разпределение на финансовите средства от ЕФРР, КФ, ЕСФ + и ЕФМДР (общо) по цели на политиката.

Споразумението за партньорство на Република България е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Инициативата се провежда в рамките на обща кампания на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ), посветена на Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмен период 2021-2027 г., която се провежда в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.

За участие в информационната среща, моля попълнете следната формa:

https://teams.microsoft.com/registration/0964JOJpAE-8jK3t87tlTQ,Wfj5s3-1NEmh1lLsfedqWg,fyE1CR3RfUei3ZX1le9BUQ,_9dTYSNtREqmTsJ1tk8VRg,hequJaPi3EqkhyhiGkWgeQ,zFLWM52PDU2RZbyA8_nE0g?mode=read&tenantId=24b8ded3-69e2-4f00-bc8c-adedf3bb654d

Моля, всички участници при регистрацията към онлайн срещата да изписват имената си на кирилица!

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.