Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл. 83 от ЗГ, включващ земеделски земи придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите (ЗГ), установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“

DGS-Ixtiman