Областна администрация на Софийска област обявява конкурс за длъжността старши експерт , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Гр.София, бул.”Витоша” № 6,

Тел.9301813 или 9301828, факс 9883484

На основание чл.14 от НПКПМДС и Заповед № ОА-44 от 07.02.2022 г.

 

О Б Я В Я В А       К О Н К У Р С :

 1. За длъжността : старши експерт , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”.
 2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • образование – висше – степен магистър;
  • области на висше образование – правни науки, специалност „Право”;
  • професионален опит – една година;
  • минимален ранг – V младши;
  • длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

           Допълнителни умения и квалификации:

 • професионален опит в сферата на държавната администрация са предимство;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;
 • способност за ефективна работа в екип;
 • комуникативност;
 • задължителна компютърна грамотност.
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест;
  • интервю.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

                ■     заявление за участие в конкурса – по образец / Приложение № 3 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г. (Обн. ДВ. бр.97 от 10 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31 януари 2020г , изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 април 2021г.);

■        декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;

■        европейски формат на автобиография (СV);

■        копие от документ за  придобита образователно –   квалификационна степен;

■        копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

■        удостоверение за юридическа правоспособност.

 1. Данните, които се събират и обработват в приложените документи са само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
 2. Място и срок за подаване на документите за участие: – Документите следва да бъдат представени в 14 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, бул.”Витоша” № 6, партер “Деловодство” лично или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, документите може да се подават и по електронен път на имейл  sofoblast@government.bg,  като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 3. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в: Официалният сайт на Областна администрация на Софийска областsofoblast.bg и на информационното табло в сградата на Областна администрация.

               Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

Осъществява контрол за законосъобразност, съгл. чл.45, ал.4 от ЗМСМА. Участва в разработването на вътрешни актове, инструкции и заповеди. Изготвя писма до държавни институции и органи на местното самоуправление, свързани с  административни преписки и протоколи. Разглежда административни преписки по реда на  ЗПГРРЛ. Участва в процедури по ЗОП и ЗДС. Участва в постоянни и временни комисии. Изготвя заповеди за участие в комисии за провеждане на търгове и конкурси.

 

        Минималният размер на основната заплата за длъжността е 720  лева; (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.)